บริการ

 

บริการตรวจประเมิน
Supplier / Supplier Audit

วัตถุประสงค์ของการบริการ

1. เพื่อพัฒนาการควบคุมและกระบวนการสำหรับการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
2. เพื่อจะมั่นใจได้อย่างไรว่ากระบวนการผลิตของผู้ส่งมอบ/ผู้ผลิตของท่านมีการควบคุมที่เหมาะสม
3. เพื่อวัดศักยภาพการทำงานของผู้ผลิตตามเกณฑ์มาตรฐานสากล
4. เพื่อบริหารการจัดการความเสี่ยงที่ดีขึ้น


WHY? Q RO CERT
เหตุผลที่เราจะให้บริการลูกค้าอย่างดีที่สุดมีระบบการตรวจสอบใบรับรองตรงจากสำนักงานใหญ่ที่ต่างประเทศ เพื่อให้มั่นใจว่าผลการตรวจประเมินของท่านได้ถูกจัดส่งให้ทางสำนักงานใหญ่ในต่างประเทศ


ทีมผู้ตรวจประเมินมากด้วย ความรู้และประสบการณ์ เพื่อให้ลูกค้าพัฒนาต่อเนื่องได้อย่างมีประสิทธิภา


มีระบบการติดตามการทำงานของผู้ตรวจประเมินทุกครั้งภายหลังการตรวจเพื่อใช้ สำหรับพัฒนาการตรวจในครั้งต่อไป


มีบริการหลังการขาย เพื่อให้มั่นใจได้ว่าท่านได้รับบริการที่มีคุณภาพ


ขยายโอกาสทางการตลาดขององค์กร
Visitors: 42,238